الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

راه

عملیات اجرای

خاکبرداری

عملیات

بتن ریزی آبرو

عملیات

خاکریزی مسیر اصلیاحداث مسیر راه دسترسی به سایت شهید علیمحمدی (فردو)


مشخصات پروژه

احداث 14 کیلومتر مسیر اصلی درجه 1 ، تقاطع غیر همسطح ، عملیات روسازی شامل اساس ، زیراساس و بیندر ، احداث و تعریض آبرو ، عملیات خاکی شامل خاکبرداری و خاکریزی .


  • کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان قم.
  • مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران.
  • محل اجراء : استان قم .

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design